انتشارات سمت

آمار و کاربرد ان در مدیریت
عادل آذر، منصور مومنی
14000 تومان
13300 تومان
آمار و کاربرد ان در مدیریت
عادل آذر، منصور مومنی
12000 تومان
11400 تومان