انتشارات آماره

1100 تست اقتصاد خرد با پاسخهای تشریحی
دکتر عباسعلی ابونوری
29000 تومان
27750 تومان
موجود نیست
تحلیل های داده-ستانده
دکتر اسفندیار جهانگرد
24500 تومان
23275 تومان
مقدمه ای بر آموزه های اقتصادی و مالی اسلام
دکتر یدالله دادگر
17500 تومان
16625 تومان
موجود نیست