انتشارات سایبان

کتاب سال بانکداری الکترونیکی
-
35000 تومان
31500 تومان
کتاب سال امنیت فاوا
-
35000 تومان
31500 تومان
امنیت اطلاعات در شبکه های صنعتی
دیوید تیومیم
10000 تومان
9000 تومان
ساده سازی مدیریت امنیت اطلاعات
پیتر بیردمور، جورجینا گیلمور
8000 تومان
7200 تومان
کتاب کوچک حافظه برای مدیران
ویکی کالپین
8000 تومان
7200 تومان
همه MBA در یک کتاب
جو اوئن
16000 تومان
14400 تومان