انتشارات بهتا پژوهش

زراعت و اصلاح بابونه
دکتر حسن زینلی و لیلی صفایی
4000 تومان
3900 تومان
54 فرایند برای مدیریت تغییر در کار
مایکل واش
7000 تومان
6650 تومان
مبانی هوا و اقلیم شناسی
مهندس علی شاه ولی
4000 تومان
3900 تومان
بانکداری الکترونیک به زبان ساده
دکتر حبیب الله دانایی، فاطمه زارعی و الهه تقوی شوازی
3600 تومان
3500 تومان
اسامی علمی و پراکنش گیاهان دارویی ایران
دکتر حسین زینلی
5700 تومان
5415 تومان
راهنمای جامع نحوه پژوهش، تهیه و ارائه نتایج پژوهش های علمی
دکتر محمد صادق طالبی
8000 تومان
7600 تومان
مبانی کارآفرینی و پروژه
مجتبی مروج، مسعود علیپوریان، سید اسدالله مرتضوی و حسن کاووسی بلوتکی
4900 تومان
4800 تومان
فراسوی جهان قابل مشاهده
هاجر غفارپور
8500 تومان
8075 تومان
آشنایی با آمار و احتمالات کاربردی
دکتر مهدی توانگر و مهندس مرضیه هاشمی
14000 تومان
13300 تومان
فرهنگ سازمانی، زیربنای موفقیت شرکت ها
حمیدرضا تولایی
6000 تومان
5700 تومان